ห้องพัก ไม่รวมอาหารเช้า  ราคา 350/คืน

ห้องพัก  รวมอาหารเช้า  ราคา 450/คืน

* หากประสงค์รับอาหารเช้ามากกว่า 2 ที่ คิดราคาเพิ่ม 50 บาท/คน