ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 054-237369 , 054-237399 ต่อ 1703